02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: اجتماعی > خانواده

اختصاص مرکز بازپروری برای پذیرش معتادان بیمار

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از اختصاص یافتن یکی از مراکز بازپروری برای پذیرش «منع پذیرش‌های معتادان دارای