02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: عکس > عکس-فارس

افتتاح پروژه های درمانی در شیراز

دکتر «قاسم جان بابائی» معاون درمان وزیر بهداشت چهارشنبه اول مراد ماه به شیراز سفر کرد که در این سفر